Akty prawne

 

Dz.U.84.41.217

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI

 

z dnia 25 lipca 1984 r.

 

w sprawie wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych.

 

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1984 r.)

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Materiały archiwalne, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173), mogą być udostępniane jednostkom organizacyjnym i osobom fizycznym przed upływem 30 lat od ich wytworzenia na potrzeby nauki, kultury, postępu technicznego oraz organizacji i zarządzania gospodarką narodową, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Państwa i obywateli.

 

§ 2. 1. Do wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych są uprawnione:

  1)  archiwa państwowe,

  2)  jednostki organizacyjne z powierzonym zasobem archiwalnym,

  3)  państwowe biblioteki i muzea, które gromadzą i przechowują materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego,

  4)  szkoły wyższe, których archiwa zakładowe posiadają zasób historyczny.

2. Udostępnianie materiałów archiwalnych następuje na podstawie zezwolenia wydanego przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 powiadamiają Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych o wydanych zezwoleniach na wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych.

4. Wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych cudzoziemcom może nastąpić na podstawie zezwolenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

§ 3. 1. Jednostki organizacyjne i osoby ubiegające się o wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych powinny złożyć wniosek we właściwej jednostce organizacyjnej wymienionej w § 2 ust. 1.

2. We wniosku należy podać w szczególności:

  1)  tytuł materiału archiwalnego bądź temat, którego on dotyczy,

  2)  cel i przewidywany sposób wykorzystania materiału archiwalnego,

 3)        nazwę jednostki organizacyjnej lub dane dotyczące osoby ubiegającej się o udostępnienie materiału archiwalnego.

 

§ 4. 1. Materiały archiwalne udostępniane są w pomieszczeniach archiwum w formie mikrofilmów, odbitek kserograficznych bądź w oryginałach.

2. Oryginały materiałów archiwalnych udostępniane są wówczas, gdy archiwum nie dysponuje mikrofilmami materiałów archiwalnych lub innymi kopiami bądź gdy jest to niezbędne ze względu na cel i sposób wykorzystania tych materiałów.

3. Szczegółowe warunki udostępniania materiałów archiwalnych określa Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

 

§ 5. W razie nieskorzystania z materiałów archiwalnych w ciągu 6 miesięcy od daty uzyskania zezwolenia, należy ponownie uzyskać zezwolenie na wcześniejsze udostępnienie tych materiałów, w trybie określonym w § 2 i 3.

 

§ 6. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej uprawnionej do wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych może w uzasadnionych wypadkach odmówić wydania zezwolenia.

2. Na odmowę wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych przysługuje odwołanie do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.