Akty prawne

 

Dz.U.84.41.218

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI

 

z dnia 25 lipca 1984 r.

 

w  sprawie  szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1984 r.)

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych kieruje Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

2. Do zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych należy w szczególności koordynowanie oraz nadzorowanie działalności archiwalnej w sprawach:

  1)  organizacji i funkcjonowania archiwów państwowych:

a) występowanie z wnioskami o tworzenie lub likwidację archiwów państwowych,

b) nadawanie statutów archiwom państwowym,

c)  określanie zasad i trybu brakowania akt w archiwach państwowych;

  2)  państwowego zasobu archiwalnego:

a) określanie form i metod gromadzenia, przechowywania, brakowania, ewidencji, opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych,

b) ustalanie państwowych jednostek organizacyjnych o ogólnokrajowym zasięgu działania, obowiązanych do tworzenia archiwów zakładowych,

c)  powierzanie państwowym jednostkom organizacyjnym o szczególnym charakterze, na stałe lub na czas określony, uprawnień do gromadzenia i przechowywania materiałów archiwalnych,

d) określanie sposobów udostępniania państwowego zasobu archiwalnego,

e) prowadzenie centralnej ewidencji państwowego zasobu archiwalnego, z wyłączeniem zasobu archiwalnego archiwów państwowych wyodrębnionych,

  3)  niepaństwowego zasobu archiwalnego:

a) określanie zasad współpracy państwowej sieci archiwalnej z archiwami niepaństwowych jednostek organizacyjnych,

b) określanie zasad i trybu rejestracji niepaństwowego zasobu archiwalnego,

c)  określanie zasad i warunków konserwacji materiałów archiwalnych wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego, wpisanych do rejestru;

  4)  polityki naukowej i wydawniczej archiwów państwowych:

a) zatwierdzanie planów prac naukowych prowadzonych w archiwach państwowych,

b) prowadzenie polityki w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr naukowych w dziedzinie archiwistyki,

c)  współpraca z instytutami naukowo-badawczymi i szkołami wyższymi w zakresie badań dotyczących archiwistyki,

d) zatwierdzanie planów wydawniczych,

e) współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia kadry oraz z innymi zakładami szkolenia zawodowego archiwistów;

  5)  wzbogacania narodowego zasobu archiwalnego:

a) określanie warunków nabywania i przejmowania materiałów archiwalnych stanowiących niepaństwowy zasób archiwalny,

b) gromadzenie informacji o materiałach archiwalnych dotyczących dziejów państwa i narodu polskiego, znajdujących się poza granicami państwa, oraz przygotowywanie wniosków i prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem lub odzyskaniem tych materiałów;

  6)  współpracy międzynarodowej:

a)    zawieranie umów i porozumień o współpracy archiwalnej z zagranicznymi organami i instytucjami oraz międzynarodowymi organizacjami działającymi w dziedzinie archiwistyki, a także nadzór nad realizacją wynikających z nich zadań,

b) organizowanie wymiany kadr naukowych i specjalistów,

c)  określanie charakteru materiałów archiwalnych przewidzianych do wywiezienia za granicę oraz udzielanie zezwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów archiwalnych.

 

§ 2. W celu realizacji zadań określonych w § 1 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych:

  1)  opracowuje wnioski w zakresie polityki archiwalnej,

  2)  opracowuje i wydaje przepisy w sprawach archiwalnych w zakresie przyznanych uprawnień,

  3)  opracowuje programy i plany działalności archiwalnej,

  4)  prowadzi politykę kadrową,

  5)  prowadzi działalność w zakresie informacji oraz organizuje systemy informacyjne w ramach państwowej sieci archiwalnej,

  6)  opracowuje statut Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,

  7)  powołuje komisje i zespoły.

 

§ 3. W sprawach, o których mowa w § 1 i 2 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych współdziała z właściwymi organami administracji państwowej, z organizacjami społecznymi, politycznymi i spółdzielczymi oraz ze związkami zawodowymi.

 

§ 4. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wykonuje również inne zadania określone w odrębnych przepisach.

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.