Akty prawne

 

M.P.86.4.31

 

ZARZĄDZENIE

NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

 

z dnia 25 lutego 1986 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad porządkowania oraz trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

 

(M.P. z dnia 28 lutego 1986 r.)

 

 

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 41, poz. 216) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Państwowe jednostki organizacyjne, zwane dalej "jednostkami organizacyjnymi", w których zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173), zwanej dalej "ustawą", działają archiwa zakładowe, przekazują materiały archiwalne do archiwów państwowych w trybie określonym w niniejszym zarządzeniu.

2. Archiwa państwowe o charakterze centralnym przejmują materiały archiwalne jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 25 ust. 2 ustawy.

3. Archiwa państwowe nie mające charakteru centralnego przejmują materiały archiwalne jednostek organizacyjnych mających siedzibę na obszarze działania danego archiwum państwowego, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w ust. 2. Zasięg terytorialny archiwów państwowych nie mających charakteru centralnego określa załącznik nr 1.

 

§ 2. 1. O zamiarze przekazania materiałów archiwalnych jednostka organizacyjna powiadamia właściwe archiwum państwowe, przedstawiając wraz z wnioskiem dwa egzemplarze spisu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez kierownika jednostki organizacyjnej, sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 2.

2. Przed przejęciem materiałów archiwalnych archiwum państwowe sprawdza stan oraz prawidłowość uporządkowania materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania.

3. Archiwum państwowe może, w razie nieuporządkowania materiałów archiwalnych w sposób określony w § 4, odmówić ich przejęcia i zażądać dokonania odpowiednich zmian i poprawek, określając termin ich wykonania.

 

§ 3. 1. Przekazanie materiałów archiwalnych odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Archiwum państwowe określa w porozumieniu z zainteresowaną jednostką organizacyjną termin i miejsce przejęcia materiałów archiwalnych.

3. Koszty przekazania materiałów archiwalnych ponosi jednostka organizacyjna przekazująca te materiały.

 

§ 4. 1. Porządkowanie materiałów archiwalnych polega na prawidłowym ułożeniu materiałów wewnątrz teczek, ich opisaniu, nadaniu właściwego układu, sporządzeniu ewidencji oraz technicznym zabezpieczeniu.

2. Materiały archiwalne powinny być ułożone wewnątrz teczek zgodnie z obowiązującą w danej jednostce organizacyjnej instrukcją kancelaryjną, to jest w kolejności spraw, a w ramach sprawy - chronologicznie. Poszczególne strony powinny być opatrzone kolejną numeracją.

3. Opisanie materiałów archiwalnych polega na umieszczeniu na każdej teczce:

  1)  nazwy jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej, w której dane materiały powstały,

  2)  symbolu klasyfikacyjnego według wykazu akt,

  3)  tytułu teczki, to jest nazwy hasła klasyfikacyjnego według wykazu akt i informacji o rodzaju materiałów archiwalnych,

  4)  rocznych dat krańcowych, to jest dat najwcześniejszego i najpóźniejszego dokumentu,

  5)  sygnatury teczki, to jest numeru spisu zdawczo-odbiorczego i numeru pozycji teczki w spisie,

  6)  symbolu kwalifikacyjnego materiałów - kategoria A,

  7)  liczby stron w teczce.

4. Nadanie materiałom archiwalnym właściwego układu polega na ułożeniu teczek zgodnie ze strukturą organizacyjną jednostki organizacyjnej, obowiązującą w czasie, w którym materiały te powstały, w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych według kolejności symboli klasyfikacyjnych wykazu akt.

5. Sporządzenie ewidencji materiałów archiwalnych polega na umieszczeniu ich w spisie zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 2 ust. 1, wypełnionym pismem maszynowym, w kolejności zgodnej z nadanym im układem.

 

§ 5. 1. Spis zdawczo-odbiorczy sporządza się w trzech egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla archiwum państwowego, a jeden dla jednostki organizacyjnej przekazującej materiały archiwalne.

2. Archiwum państwowe może polecić sporządzenie dodatkowej ewidencji, zwłaszcza w formie inwentarza kartkowego lub skorowidza.

3. Do spisu zdawczo-odbiorczego materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania należy dołączyć informację zawierającą podstawowe dane dotyczące zmian organizacyjnych, jakie nastąpiły w czasie, z którego pochodzą przekazywane materiały archiwalne.

4. W razie przekazywania materiałów archiwalnych jednostki organizacyjnej, której działalność ustała, do spisu zdawczo-odbiorczego należy dołączyć:

  1)  podstawowe dane dotyczące organizacji i zakresu działania jednostki organizacyjnej w ujęciu chronologicznym,

  2)  spis materiałów archiwalnych, dla których nie upłynął 25-letni okres przechowywania, przekazanych jednostce organizacyjnej przejmującej zadania i funkcje danej jednostki organizacyjnej.

 

§ 6. Przekazywane materiały archiwalne należy:

  1)  umieścić w odpowiednich opakowaniach, wykonanych z materiałów chroniących przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym lub biologicznym,

  2)  przesznurować w teczkach po usunięciu spinaczy i innych elementów metalowych,

  3)  spakować w paczki zaopatrzone w etykiety z nazwą jednostki i komórki organizacyjnej oraz sygnaturami teczek.

 

§ 7. Szczegółowe zasady porządkowania materiałów archiwalnych stanowiących dokumentację techniczną, statystyczną, geologiczną, kartograficzną i geodezyjną oraz fono- i fotograficzną określają odrębne przepisy.

 

§ 8. Przepisy zarządzenia mają także zastosowanie przy przejmowaniu przez archiwa państwowe materiałów archiwalnych, które wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego na zasadach określonych w art. 44 ustawy.

 

§ 9. Traci moc zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie zasad przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Monitor Polski Nr 73, poz. 432).

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Załącznik nr 1

 

TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

 

 Archiwum państwowe w; Województwo

 Warszawie; - stołeczne warszawskie, ciechanowskie, ostrołęckie, skierniewickie

 Białymstoku; - białostockie, łomżyńskie

 Bydgoszczy; - bydgoskie

 Częstochowie; - częstochowskie

 Elblągu z siedzibą w Malborku; - elbląskie

 Gdańsku; - gdańskie

 Jeleniej Górze; - jeleniogórskie

 Kaliszu; - kaliskie

 Katowicach; - katowickie, bielskie

 Kielcach; - kieleckie, tarnobrzeskie

 Krakowie; - krakowskie, nowosądeckie, tarnowskie

 Koszalinie; - koszalińskie

 Lesznie; - leszczyńskie

 Lublinie; - lubelskie, bialskopodlaskie, chełmskie

 Łodzi; - łódzkie, sieradzkie

 Olsztynie; - olsztyńskie

 Opolu; - opolskie

 Piotrkowie Trybunalskim; - piotrkowskie

 Poznaniu; - poznańskie, pilskie, konińskie

 Płocku; - płockie

 Przemyślu; - przemyskie

 Radomiu; - radomskie

 Rzeszowie; - rzeszowskie, krośnieńskie

 Siedlcach; - siedleckie

 Słupsku; - słupskie

 Suwałkach; - suwalskie

 Szczecinie; - szczecińskie, gorzowskie

 Toruniu; - toruńskie, włocławskie

 Wrocławiu; - wrocławskie, legnickie, wałbrzyskie

 Zamościu; - zamojskie

 Zielonej Górze z siedzibą w Starym  Kisielinie ; - zielonogórskie