Akty prawne

 

M.P.61.55.243

 

ZARZĄDZENIE Nr 137

PREZESA RADY MINISTRÓW

 

z dnia 10 lipca 1961 r.

 

w sprawie ewidencji i przechowywania materiałów z przeprowadzonych kontroli.

 

(M.P. z dnia 19 lipca 1961 r.)

 

 

 

§ 1. Zobowiązuje się wszystkie państwowe jednostki organizacyjne do prowadzenia książki kontroli zawierającej co najmniej informacje podane we wzorze stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 2. Książka kontroli powinna być prowadzona przez sekretariat kierownika państwowej jednostki organizacyjnej lub - w razie braku sekretariatu - przez inną upoważnioną do tego komórkę organizacyjną.

 

§ 3. 1. Państwowe jednostki organizacyjne mają obowiązek bieżącego prowadzenia książki kontroli i okazywania jej oraz materiałów pokontrolnych na każde żądanie osobom upoważnionym do dokonywania kontroli (rewizji, inspekcji, lustracji).

2. Książkę kontroli należy prowadzić w księdze oprawnej o kolejno numerowanych stronicach. Karty książki kontroli należy przesznurować i zalakować w sposób uniemożliwiający usunięcie z niej poszczególnych kart. Na ostatniej stronicy książki kontroli należy zamieścić adnotację, o ilości stron książki, podpisaną przez kierownika państwowej jednostki organizacyjnej.

 

§ 4. 1. Materiały pokontrolne odnotowane w książce kontroli należy przechowywać w teczkach założonych według obowiązującego wykazu akt.

2. Materiały pokontrolne należy zaliczać do akt o historycznym znaczeniu (akta kategorii A), książkę zaś kontroli należy przechowywać przez 5 lat od ostatniego wpisu.

3. Za prawidłowe i należyte przechowywanie materiałów pokontrolnych odpowiedzialny jest kierownik państwowej jednostki.

 

§ 5. Zaleca się centralnym władzom spółdzielczym zobowiązanie organizacji spółdzielczych do stosowania przepisów niniejszego zarządzenia.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.