Akty prawne

 

Dz.U.95.47.248

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

z dnia 4 kwietnia 1995 r.

 

w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych.

 

(Dz. U. z dnia 9 maja 1995 r.)

 

 

Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 39, poz. 176, z 1986 r. Nr 39, poz. 192, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 6, poz. 33, z 1990 r. Nr 6, poz. 36 i 37, Nr 14, poz. 87, z 1991 r. Nr 83, poz. 373, Nr 111, poz. 480 i Nr 115, poz. 496, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1994 r. Nr 90, poz. 419) oraz w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Likwidator spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych przechowuje i odpowiednio zabezpiecza księgi i dokumenty tych podmiotów, a po uporządkowaniu tej dokumentacji, stosownie do zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji obowiązujących w danej spółdzielni oraz organizacji spółdzielczej, przekazuje:

  1)  materiały archiwalne - właściwej jednostce państwowej sieci archiwalnej wskazanej decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,

  2)  dokumentację niearchiwalną, której okres przechowywania jeszcze nie upłynął - związkowi rewizyjnemu, w którym była zrzeszona spółdzielnia lub organizacja spółdzielcza, a jeżeli takiego związku nie ma lub w razie jego likwidacji - Krajowej Radzie Spółdzielczej,

  3)  dokumentację niearchiwalną, której okres przechowywania w likwidowanej spółdzielni oraz organizacji spółdzielczej już upłynął - na makulaturę.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, likwidator może również przekazać na odpłatne przechowanie wskazanej przez Krajową Radę Spółdzielczą spółdzielni albo organizacji spółdzielczej, która przejęła składniki majątku zlikwidowanej spółdzielni lub związku albo innej spółdzielni lub organizacji spółdzielczej, a także Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich; w takim wypadku likwidator zapewnia w planie likwidacji odpowiednie środki finansowe na ten cel. Umowa przechowania powinna być zawarta do końca okresu przechowywania dokumentacji niearchiwalnej.

3. Przekazywanie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2, odbywa się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego.

4. Jeden egzemplarz spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji niearchiwalnej w wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2, likwidator przekazuje Krajowej Radzie Spółdzielczej.

 

§ 2. Likwidator spółdzielni lub organizacji spółdzielczej zwraca się do archiwum państwowego, właściwego w myśl przepisów o porządkowaniu oraz trybie przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, o ustalenie, czy likwidowany podmiot wytwarzał materiały archiwalne, a w razie pozytywnej odpowiedzi przedstawia temu archiwum spis dokumentacji proponowanej do zakwalifikowania jako materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego.

 

§ 3. Przekazywanie materiałów archiwalnych zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych odbywa się w trybie określonym w przepisach, o których mowa w § 2. Likwidator przekazuje jeden egzemplarz spisu zdawczo-odbiorczego materiałów archiwalnych Krajowej Radzie Spółdzielczej.

 

§ 4. Do przechowywania ksiąg i dokumentów spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych, których wykreślenie z rejestru następuje w trybie art. 133 lub 136 Prawa spółdzielczego, stosuje się przepisy rozporządzenia.

 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych (Dz. U. Nr 25, poz. 109).

 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.