Akty prawne

 

Dz.U.97.120.768

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

 

z dnia 15 września 1997 r.

 

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania.

 

(Dz. U. z dnia 6 października 1997 r.)

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Dokumentacja medyczna służby medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi obejmuje:

  1)  dokumentację medyczną indywidualną, którą stanowi karta badania profilaktycznego określona w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 i z 1997 r. Nr 60, poz. 375),

  2)  dokumentację medyczną zbiorczą, którą stanowią:

a) rejestr zaświadczeń lekarskich wydawanych do celów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593), zwanej dalej "ustawą",

b) rejestr zaświadczeń lekarskich wydawanych do celów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy,

c)  księga przeprowadzonych kontroli,

d) księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych,

e) księga udzielonych konsultacji,

f)  księga odwołań od treści zaświadczeń wydanych do celów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) ustawy,

g) księga wizytacji stanowisk pracy.

 

§ 2. Świadczenia zdrowotne służby medycyny pracy nie wchodzące w zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej są dokumentowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 3. Zakres informacji zawartych w rejestrze zaświadczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 i z 1997 r. Nr 60, poz. 375).

 

§ 4. Rejestr zaświadczeń lekarskich wydawanych na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy, zawiera:

  1)  liczbę porządkową,

  2)  imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby, której wydano zaświadczenie,

  3)  określenie rodzaju wydanego zaświadczenia,

  4)  datę wydania zaświadczenia,

  5)  potwierdzenie odbioru zaświadczenia.

 

§ 5. 1. Księgę przeprowadzonych kontroli prowadzi wojewódzki lub międzywojewódzki ośrodek medycyny pracy - w odniesieniu do kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy, będących zakładami opieki zdrowotnej, oraz lekarzy i pielęgniarek praktykujących indywidualnie.

2. Księga przeprowadzonych kontroli, o której mowa w ust. 1, zawiera:

  1)  liczbę porządkową,

  2)  dane identyfikacyjne jednostki lub osoby kontrolowanej (nazwa, adres, numer identyfikacyjny REGON, a w przypadku lekarza i pielęgniarki praktykujących indywidualnie - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer z rejestru lekarza lub pielęgniarki posiadających dodatkowe kwalifikacje oraz numer identyfikacyjny REGON),

  3)  daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

  4)  imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,

  5)  przedmiot kontroli,

  6)  podstawowe ustalenia kontroli,

  7)  zalecenia pokontrolne, ich adresatów i terminy realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

§ 6. 1. Księga podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych zawiera:

  1)  liczbę porządkową,

  2)  dane identyfikacyjne osoby badanej (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL),

  3)  dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby badanej (nazwę i adres zakładu pracy lub pracodawcy, numer identyfikacyjny REGON),

  4)  datę zarejestrowania podejrzenia o chorobę zawodową,

  5)  rozpoznanie choroby zawodowej i datę rozpoznania,

  6)  informację o przekazaniu sprawy (datę i nazwę instytucji, do której przekazano sprawę).

2. Księgę prowadzą:

  1)  podstawowe jednostki służby medycyny pracy w zakresie danych wymienionych w ust. 1 pkt 1-4 i 6,

  2)  wojewódzkie lub międzywojewódzkie ośrodki medycyny pracy i jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy w zakresie danych wymienionych w ust. 1 pkt 1-6.

 

§ 7. Księga udzielonych konsultacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy, zawiera:

  1)  liczbę porządkową,

  2)  datę konsultacji,

  3)  zakres konsultacji,

  4)  określenie podmiotu, na którego zlecenie udzielono konsultacji.

 

§ 8. 1. Księga odwołań od treści zaświadczeń wydanych do celów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) ustawy zawiera:

  1)  liczbę porządkową,

  2)  datę wniesienia odwołania,

  3)  dane identyfikacyjne osoby odwołującej się,

  4)  przedmiot odwołania (treść wydanego zaświadczenia),

  5)  treść zaświadczenia ustaloną na podstawie ponownego badania lekarskiego.

2. Księgę prowadzą:

  1)  podstawowe jednostki służby medycyny pracy oraz wojewódzkie lub międzywojewódzkie ośrodki medycyny pracy w zakresie danych wymienionych w ust. 1 pkt 1-4 w odniesieniu do odwołań od treści zaświadczeń wydanych przez te jednostki,

  2)  wojewódzkie lub międzywojewódzkie ośrodki medycyny pracy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy - w zakresie danych wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 w odniesieniu do rozpatrywanych odwołań.

 

§ 9. 1. Księga wizytacji stanowisk pracy zawiera:

  1)  liczbę porządkową,

  2)  dane identyfikacyjne pracodawcy, u którego dokonano wizytacji stanowisk pracy,

  3)  wykaz stanowisk pracy, na których przeprowadzono wizytację, wraz z oceną zagrożeń dla zdrowia i życia pracujących, występujących na tych stanowiskach,

  4)  wnioski wynikające z oceny zagrożeń oraz adnotacje o sposobie przekazania tych wniosków.

2. Księgę wizytacji stanowisk pracy prowadzą podstawowe jednostki służby medycyny pracy oraz pielęgniarki wykonujące wizytacje stanowisk pracy w ramach profilaktyki indywidualnej.

 

§ 10. 1. Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotów zobowiązanych do jej prowadzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującym przejmuje inna jednostka służby medycyny pracy, indywidualną dokumentację osoby objętej opieką przekazuje się tej jednostce, w trybie poufnym za pokwitowaniem.

3. W przypadku zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy dokumentacja medyczna tej jednostki jest przekazywana do wojewódzkiego lub międzywojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, na którego obszarze działania jednostka ta prowadziła działalność.

 

§ 11. Okres przechowywania indywidualnej dokumentacji medycznej służby medycyny pracy wynosi 20 lat.

 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.