Akty prawne

 

Dz.U.98.106.668

 

USTAWA

 

z dnia 24 lipca 1998 r.

 

o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.

 

(Dz. U. z dnia 17 sierpnia 1998 r.)

 

 

Art. 49. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  w art. 1 po wyrazach "kultury i sztuki" dodaje się wyrazy "a także o działalności jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych";

  2)  w art. 5 w ust. 1 po wyrazach "państwowych jednostkach organizacyjnych" stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych";

  3)  w art. 6 w ust. 1 po wyrazach "państwowe jednostki organizacyjne" stawia się przecinek i dodaje wyrazy "organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne";

  4)  w art. 12 po wyrazach "państwowe jednostki organizacyjne" stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne";

  5)  w art. 15 w ust. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a)   organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych,";

  6)  w art. 18 w ust. 1, w art. 19 i w art. 25 w ust. 2 wyraz "państwowej" zastępuje się wyrazem "rządowej";

  7)  w art. 22 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a)   archiwa zakładowe organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych,";

  8)  w art. 33 w ust. 1 po wyrazach "państwowych jednostkach organizacyjnych" dodaje się wyrazy "oraz w jednostkach samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych";

  9)  w art. 36 w ust. 1 po wyrazach "W państwowych" dodaje się wyrazy "i samorządowych".