Akty prawne

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY

z dnia 6 czerwca 2003 r.

w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców

(Dz. U. Nr 108, poz. 1016)

Na podstawie art. 51m ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 i Nr 241, poz. 2074) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje wykształcenia specjalistycznego wymagane od osób wykonujących czynności polegające na gromadzeniu, ewidencji, opracowaniu i zabezpieczeniu dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, przechowywanej u przedsiębiorców prowadzących, na podstawie zezwolenia, działalność gospodarczą w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, oraz na wydawaniu z tej dokumentacji odpisów i kopii;

2) dokumenty potwierdzające posiadanie praktyki zawodowej.

§ 2. Za wykształcenie specjalistyczne, wymagane od osób wykonujących czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, uznaje się:

1) ukończenie studiów wyższych magisterskich lub wyższych studiów zawodowych na kierunku historia ze specjalnością archiwistyka lub zarządzanie dokumentacją współczesną;

2) ukończenie szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista;

3) ukończenie studiów wyższych magisterskich lub wyższych studiów zawodowych na kierunku innym niż określony w pkt 1 i kursu kancelaryjno-archiwalnego zorganizowanego przez szkołę, placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, archiwum państwowe albo stowarzyszenie działające w dziedzinie archiwistyki oraz nabycie praktyki zawodowej przy wykonywaniu czynności archiwisty przez okres co najmniej:

a) miesiąca w jednym lub kilku z następujących archiwów:

- archiwum państwowym,

- archiwum państwowym wyodrębnionym,

- archiwum szkoły wyższej,

- archiwum zakładowym urzędu obsługującego organ państwowy,

- archiwum zakładowym państwowej jednostki organizacyjnej, innej niż wymieniona w tiret czwarte,

- archiwum zakładowym urzędu obsługującego organ jednostki samorządu terytorialnego,

- archiwum zakładowym jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, innej niż wymieniona w tiret szóste,

- archiwum zakładowym banku,

- archiwum zakładowym zakładu ubezpieczeń i reasekuracji, zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji,

- archiwum zakładowym jednostki organizacyjnej, która uzyskała certyfikat systemu jakości według normy PN-EN ISO 9001,

b) 6 miesięcy - przed dniem 1 kwietnia 2003 r.:

- w charakterze przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność gospodarczą w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania,

- w ramach stosunku pracy u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, o której mowa w tiret pierwsze;

4) ukończenie szkoły średniej i kursu kancelaryjno-archiwalnego zorganizowanego przez szkołę, placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, archiwum państwowe albo stowarzyszenie działające w dziedzinie archiwistyki oraz nabycie praktyki zawodowej przy wykonywaniu czynności archiwisty przez okres co najmniej:

a) 3 miesięcy w archiwach wymienionych w pkt 3,

b) 6 miesięcy przed dniem 1 kwietnia 2003 r.:

- w charakterze przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 3 lit. b tiret pierwsze,

- w ramach stosunku pracy u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 3 lit. b tiret pierwsze.

§ 3. Posiadanie praktyki zawodowej, o której mowa w § 1 pkt 2, potwierdza się:

1) świadectwem pracy o zatrudnieniu na stanowisku archiwisty;

2) zaświadczeniem o wykonywaniu czynności archiwisty;

3) zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury: W. Dąbrowski