Akty prawne

 

Dz.U.99.18.161

 

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

 

z dnia 25 lutego 1999 r.

 

w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji.

 

(Dz. U. z dnia 5 marca 1999 r.)

 

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb udostępniania danych z ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także danych osób, które zajmują stanowiska lub wykonują prace, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub stanowiących tajemnicę państwową, na żądanie sądu lub prokuratora, w celu ścigania karnego, albo na żądanie służb ochrony państwa do celów postępowania sprawdzającego.

 

§ 2. Dane, o których mowa w § 1, mogą być udostępnione wyłącznie w zakresie określonym w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95).

 

§ 3. Udostępnienie danych z ewidencji, o której mowa w § 1, następuje na pisemne żądanie sądu lub prokuratora albo służby ochrony państwa, zawierające oznaczenie zakresu żądanych danych.

 

§ 4. Dane z ewidencji udostępnia szef właściwej służby ochrony państwa lub upoważniony przez niego funkcjonariusz albo żołnierz.

 

§ 5. 1. Udostępnienie danych z ewidencji następuje w formie pisemnej oraz w terminie i w zakresie określonym w żądaniu.

2. Żądane dane mogą być przekazane za pomocą systemu lub sieci teleinformatycznej służącej wytwarzaniu, przechowywaniu, przetwarzaniu lub przekazywaniu informacji niejawnych.

 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1999 r.