Akty prawne

 

Dz.U.99.41.413

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 

z dnia 19 kwietnia 1999 r.

 

w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 

(Dz. U. z dnia 10 maja 1999 r.)

 

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 58. 1. Dokumentację części wewnętrznej egzaminu maturalnego prowadzi i przechowuje szkoła.

2. Dokumentację części zewnętrznej egzaminu maturalnego prowadzi i przechowuje komisja okręgowa.

3. Protokoły części wewnętrznej egzaminu maturalnego sporządza przewodniczący zespołu szkolnego. Protokoły podpisują wszyscy członkowie zespołu szkolnego.

4. Protokoły części zewnętrznej egzaminu maturalnego sporządza przewodniczący zespołu egzaminatorów. Protokoły podpisują egzaminatorzy oceniający prace z danego przedmiotu.

5. Dokumentację egzaminu maturalnego przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.