Akty prawne

 

Dz.U.99.75.851

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

 

z dnia 20 sierpnia 1999 r.

 

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe".

 

(Dz. U. z dnia 17 września 1999 r.)

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Dokumentacja medyczna zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" obejmuje:

  1)  dokumentację medyczną indywidualną wewnętrzną, którą stanowią:

a) karta badania wstępnego osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) karta badania okresowego pracownika, stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c)  karta badania kontrolnego pracownika, stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia,

d) karta badania kontrolnego po czasowej niezdolności do pracy dłuższej niż 30 dni, stanowiąca załącznik nr 4 do rozporządzenia,

e) protokół badania psychologicznego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

f)  protokół badania w kolejowej komisji lekarskiej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

g) formularz dochodzenia epidemiologicznego w związku ze zgłoszonym przypadkiem (podejrzeniem) choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

h) opinia o stanie zdrowia w związku ze zgłoszonym przypadkiem (podejrzeniem) choroby zawodowej, stanowiąca załącznik nr 8 do rozporządzenia,

  2)  dokumentację medyczną indywidualną zewnętrzną, którą stanowią:

a) zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia pracownika do celów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej "ustawą", stanowiące załączniki nr 9 i 10 do rozporządzenia,

b) orzeczenie w sprawie choroby zawodowej, stanowiące załącznik nr 11 do rozporządzenia,

  3)  dokumentację medyczną zbiorczą, którą stanowią:

a) rejestr wydanych zaświadczeń lekarskich, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,

b) księga przyjęć i skorowidz alfabetyczny badanych osób,

c)  księga przeprowadzonych kontroli,

d) księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych,

e) księga udzielonych konsultacji,

f)  księga odwołań od orzeczeń,

g) księga pracy kolejowych komisji lekarskich,

h) księga wizytacji stanowisk pracy,

i)   księga opieki profilaktycznej sprawowanej nad pracownikami,

  4)  dokumentację medyczną określoną w odrębnych przepisach.

 

§ 2. 1. Karty badania wstępnego, okresowego i kontrolnego są wypełniane przez pracodawcę w części przewidzianej dla pracodawcy (skierowanie na badanie) i przekazywane do dalszego prowadzenia lekarzowi sprawującemu opiekę profilaktyczną.

2. Karty, o których mowa w ust. 1, po przeprowadzeniu badania profilaktycznego pozostają w dokumentacji jednostki organizacyjnej służby medycyny pracy PKP.

 

§ 3. Protokół badania psychologicznego jest sporządzany przez psychologa.

 

§ 4. Protokół badania w komisji lekarskiej stanowi dokumentację prowadzoną w kolejowych poradniach medycyny pracy i Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.

 

§ 5. Formularz dochodzenia epidemiologicznego w związku ze zgłoszonym przypadkiem (podejrzeniem) choroby zawodowej jest wypełniany przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną, a następnie przekazywany wraz z pozostałą niezbędną dokumentacją, określoną odrębnymi przepisami, do kolejowej poradni medycyny pracy.

 

§ 6. 1. Opinia o stanie zdrowia w związku ze zgłoszonym przypadkiem (podejrzeniem) choroby zawodowej jest sporządzana po dokonaniu oceny stanu zdrowia przez lekarza kolejowej poradni medycyny pracy lub Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej.

2. Wypełniony formularz wraz z niezbędną dokumentacją jest przekazywany właściwemu inspektorowi sanitarnemu.

 

§ 7. Rejestr zaświadczeń lekarskich jest prowadzony oddzielnie dla każdego pracodawcy (zakładu pracy PKP).

 

§ 8. Księgę przyjęć i skorowidz alfabetyczny badanych osób prowadzą właściwe komórki jednostki organizacyjnej służby medycyny pracy PKP, w których są przeprowadzane badania lekarskie pracowników lub badania psychologicznej przydatności zawodowej.

 

§ 9. Księgę przeprowadzonych kontroli prowadzi kolejowa poradnia medycyny pracy - w odniesieniu do kontroli lekarzy i pielęgniarek kolejowych punktów i przychodni badań profilaktycznych oraz Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej - w odniesieniu do kolejowych poradni medycyny pracy i kolejowych poradni psychologii pracy.

 

§ 10. Księgi wymienione w § 1 pkt 3 lit. c)-f) oraz h) zawierają informacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania (Dz. U. Nr 120, poz. 768).

 

§ 11. Księgę podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych prowadzą komórki organizacyjne służby medycyny pracy PKP wykonujące badania lekarskie pracowników.

 

§ 12. Księgę udzielonych konsultacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy, prowadzą kolejowe poradnie medycyny pracy.

 

§ 13. 1. Księgę pracy kolejowej komisji lekarskiej prowadzą kolejowe poradnie medycyny pracy i Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej.

2. Księga, o której mowa w ust. 1, zawiera:

  1)  liczbę porządkową,

  2)  datę wniesienia odwołania lub skierowania na badanie przez komisję lekarską,

  3)  dane dotyczące tożsamości osoby odwołującej się lub skierowanej na badanie,

  4)  dane dotyczące pracodawcy,

  5)  stanowisko służbowe,

  6)  przedmiot sprawy (treść wydanego zaświadczenia lub skierowania),

  7)  jednostkę organizacyjną kierującą na badanie przez komisję lekarską,

  8)  treść orzeczenia ustaloną na podstawie ponownego badania lekarskiego.

 

§ 14. 1. Księgę wizytacji stanowisk pracy prowadzą lekarze i pielęgniarki, dokonując wpisu do księgi wspólnej dla właściwej komórki jednostki organizacyjnej służby medycyny pracy PKP.

2. Księga wizytacji stanowisk pracy zawiera informacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania (Dz. U. Nr 120, poz. 768).

 

§ 15. 1. Księga opieki profilaktycznej sprawowanej nad pracownikami jest prowadzona oddzielnie dla każdego pracodawcy (zakładu pracy PKP).

2. W księdze opieki profilaktycznej rejestrowane są wszelkie działania profilaktyczne wykonywane przez lekarzy i pielęgniarki oraz inne informacje dotyczące narażenia zawodowego i ryzyka zdrowotnego pracowników.

3. Do działań profilaktycznych, o których mowa w ust. 2, należy w szczególności realizacja badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą, monitorowanie stanu zdrowia pracowników zaliczonych do grup szczególnego ryzyka lub pracujących w warunkach szczególnych, realizacja promocji zdrowia wraz z programami prozdrowotnymi, udzielanie pierwszej pomocy medycznej, udzielanie porad i informacji pracodawcom oraz udział w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 16. 1. Dokumentacja medyczna jest własnością zakładu opieki zdrowotnej służby medycyny pracy PKP.

2. Dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna jest udostępniana, na żądanie pracownika lub osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy bądź osoby przez nich upoważnionej, na miejscu w zakładzie za pośrednictwem lekarza sprawującego opiekę.

3. Pracownik lub jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona przez pracownika może wystąpić do jednostki organizacyjnej służby medycyny pracy PKP o sporządzenie odpisów dotyczących pracownika z dokumentacji wewnętrznej zakładu. Sporządzenie odpisów i wyciągów następuje na koszt pracownika.

4. Udostępnienie dokumentacji medycznej wewnętrznej na zewnątrz zakładu organom i jednostkom, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2-6 i ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256), następuje, z uwzględnieniem ust. 2, na podstawie decyzji kierownika zakładu opieki zdrowotnej służby medycyny pracy PKP.

5. Udostępnienie dokumentacji medycznej na zewnątrz zakładu opieki zdrowotnej następuje za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli udostępnia się oryginał dokumentacji.

6. W razie wydania oryginałów dokumentacji należy pozostawić pełny odpis wydanej dokumentacji.

 

§ 17. Okres przechowywania dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej służby medycyny pracy PKP wynosi 20 lat.

 

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.