Akty prawne

 

Dz.U.84.41.216

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI

 

z dnia 25 lipca 1984 r.

 

w  sprawie  zasad  klasyfikowania  i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i  trybu  przekazywania  materiałów  archiwalnych  do archiwów państwowych.

 

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1984 r.)

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Dokumentacja, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173), dzieli się na:

  1)  dokumentację stanowiącą materiały archiwalne wchodzące w skład państwowego zasobu archiwalnego, zwaną dalej "materiałami archiwalnymi",

  2)  dokumentację inną niż określona w pkt 1, nie stanowiącą materiałów archiwalnych, zwaną dalej "dokumentacją niearchiwalną".

 

§ 2. 1. Materiały archiwalne przechowuje się w archiwach zakładowych przez okres 25 lat; po upływie tego okresu materiały archiwalne przekazuje się do właściwego archiwum państwowego.

2. Termin określony w ust. 1 nie dotyczy:

  1)  ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów do tych ksiąg, akt i innych dokumentów stanu cywilnego, akt sądowych oraz materiałów archiwalnych, których okres przechowywania w archiwach zakładowych określony jest odrębnymi przepisami,

  2)  materiałów archiwalnych, których gromadzenie i przechowywanie powierzono właściwym państwowym jednostkom organizacyjnym.

 

§ 3. 1. Państwowe jednostki organizacyjne obowiązane są przekazywać do właściwego archiwum państwowego materiały archiwalne w stanie uporządkowanym.

2. Szczegółowe zasady porządkowania oraz tryb przekazywania materiałów archiwalnych do właściwych archiwów państwowych określa Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

 

§ 4. 1. W razie ustania działalności jednostek, o których mowa w § 3 ust. 1:

  1)  materiały archiwalne przekazuje się do właściwego archiwum państwowego,

  2)  dokumentację niearchiwalną przekazuje się sukcesorowi, a w razie jego braku - właściwemu rzeczowo organowi administracji państwowej.

2. Przepis § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 5. Sposób oznaczania kategorii dokumentacji, o której mowa w § 1, ze względu na okresy jej przechowywania określony jest w instrukcji stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

§ 6. 1. Wykazy akt, które stanowią rzeczową klasyfikację oraz zawierają kwalifikację dokumentacji wymienionej w § 1 ze względu na okresy jej przechowywania, określają dla kierowanych przez siebie jednostek organizacyjnych:

  1)  właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych,

  2)  kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych w porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.

2. W uzasadnionych wypadkach właściwy minister może ustalić wykaz akt dla podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, w trybie określonym w ust. 1 pkt 1.

3. Przykładowy wykaz akt typowych stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

§ 7. 1. Dokumentacja niearchiwalna podlega brakowaniu po upływie okresu przechowywania podanego w wykazie akt.

2. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej polega na ocenie jej przydatności dla celów praktycznych, wydzieleniu dokumentacji nieprzydatnej i przekazaniu jej na makulaturę.

3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej może nastąpić wyłącznie na podstawie zezwolenia.

 

§ 8. 1. Zezwolenie na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, o którym mowa w § 7 ust. 3, może być:

  1)  jednorazowe,

  2)  generalne - dla określonych państwowych jednostek organizacyjnych, a także dla określonych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej.

2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje dyrektor właściwego archiwum państwowego na wniosek kierownika państwowej jednostki organizacyjnej.

3. Jeżeli ze względu na zasięg terytorialny wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przekracza kompetencje dyrektora archiwum państwowego, zezwolenie takie wydaje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

 

§ 9. 1. Zezwolenie na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej może być wydane tylko wówczas, gdy materiały archiwalne gromadzone i przechowywane w danej jednostce organizacyjnej są uporządkowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

2. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych określi warunki i tryb składania wniosków dotyczących brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Załącznik nr 1

 

INSTRUKCJA W SPRAWIE OZNACZANIA KATEGORII DOKUMENTACJI

1. Symbolem "A" oznacza się kategorie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne.

2. Symbolem "B" oznacza się kategorie dokumentacji niearchiwalnej, z tym że:

a) symbolem "B" z dodaniem cyfr arabskich oznacza się kategorie dokumentacji o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu; okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od 1 stycznia roku następnego po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb danego organu lub państwowej jednostki organizacyjnej oraz dla celów kontrolnych;

b) symbolem "Bc" oznacza się kategorie dokumentacji posiadającej krótkotrwałe znaczenie praktyczne, która po pełnym jej wykorzystaniu jest przekazywana na makulaturę;

c)  symbolem "BE" oznacza się dokumentację, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega ekspertyzie ze względu na jej charakter, treść i znaczenie. Ekspertyzę przeprowadza właściwe archiwum państwowe, które może dokonać zmiany kategorii tej dokumentacji. Zmiana kategorii może wiązać się z uznaniem dokumentacji za materiały archiwalne.

3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach archiwum państwowe może dokonać zmiany kategorii dokumentacji, o której mowa w ust. 2 lit. a), uznając ją za materiały archiwalne.

 

Załącznik nr 2

 

PRZYKŁADOWY WYKAZ AKT TYPOWYCH

Tytuły klas I i II rzędu

 

0. Zarządzanie.

 

00 Organy kolegialne

01 Organizacja

02 Akty normatywne. Pomoc prawna

03 Planowanie i sprawozdawczość. Statystyka

04 Informatyka

05 Skargi i wnioski

06 Prace naukowo-badawcze, wydawnictwa, popularyzacja

07 Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi

08 Współpraca z zagranicą

09 Kontrole

 

1. Kadry.

 

10 Ogólne zasady pracy i płac

11 Zatrudnienie

12 Ewidencja osobowa

13 Bezpieczeństwo i higiena pracy

14 Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników

15 Metody pracy

16 Dyscyplina pracy

17 Sprawy socjalno-bytowe

17 Ubezpieczenia osobowe

 

2. Środki rzeczowe.

 

20 Podstawowe zasady gospodarowania środkami trwałymi

21 Typizacja i normalizacja

22 Inwestycje i remonty (kapitalne)

23 Administracja nieruchomości

24 Gospodarka materiałowa

25 Źródła zaopatrzenia

26 Transport i łączność

27 Gospodarka energetyczna

28 Ochrona zakładu pracy (mienia)

29 Ochrona środowiska

 

3. Ekonomika

 

30 Podstawowe zasady ekonomiczno-finansowe

31 Finanse, księgowość

32 Księgowość finansowa

33 Rozliczenia płac

34 Księgowość materiałowo-towarowa

35 Koszty i ceny

36 Fundusze specjalne

37 Inwentaryzacja"Art. 83.Ochrona dóbr kultury znajdujących się w bibliotekach jest uregulowana w odrębnych przepisach, jednakże mają do nich zastosowanie - z wyjątkiem materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego - przepisy art. 18, 41-44 i 73-81 ustawy."

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe.

Art. 57. 1. Organy prowadzące na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48) rejestr zabytków sporządzą i przekażą dane oraz dokumentację dotyczące materiałów archiwalnych zarejestrowanych w rejestrze zabytków - Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

2. Materiały archiwalne, o których mowa w ust. 1, wpisane dotychczas do rejestru zabytków ulegają skreśleniu z tego rejestru i podlegają wpisowi odpowiednio do właściwego rejestru, zgodnie z przepisami ustawy.

3. 
Termin i tryb przekazania Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych danych i dokumentacji, o których mowa w ust. 1, określają Ministrowie Edukacji Narodowej oraz Kultury i Sztuki.

4. W stosunku do materiałów archiwalnych znajdujących się w rejestrze zabytków do chwili przekazania danych i dokumentacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie zabytków.

Art. 58. 1. Działające dotychczas na podstawie aktów wykonawczych do dekretu z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych (Dz. U. Nr 19, poz. 149 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) centralne i wojewódzkie archiwa państwowe stają się z dniem wejścia w życie ustawy archiwami państwowymi w rozumieniu ustawy.

2. Minister Edukacji Narodowej oraz Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, dostosują organizację i zakres działania archiwów, o których mowa w ust. 1, do przepisów tej ustawy.

3. W stosunku do archiwów państwowych wyodrębnionych Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz Rady Państwa przepisy ustawy wchodzą w życie w terminach ustalonych odpowiednio przez Szefów: Kancelarii Sejmu oraz Kancelarii Rady Państwa.

Art. 59. Traci moc dekret z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych (Dz. U. Nr 19, poz. 149 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91).

Art. 60. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1984 r.