Cennik usług archiwizacyjnych i przechowywania akt :

Lp. Opis Cenna
  Udostępnienie dokumentacji osobowo-płacowej, opłata jednostkowe:
1. Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania ( Dz. U. nr 28 poz. 240 z 2005 r.).
2. Opłatę za udostępnienie dokumentacji nalicza się jako sumę cen jednostkowych wymienionych w pkt. 3 lub za zgodą wnioskodawcy w formie zryczałtowanej w wysokości wymienionej w pkt. 4.1.
3. Udostępnienie dokumentacji osobowo-płacowej, wysokość opłat - opłaty jednostkowe:
3.1. za sporządzenie kopii świadectwa pracy 17,00 PLN
3.2. za sporządzenie kopii z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z okresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia 4,00 PLN za każdą stronę formatu A4
3.3. za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac 4,00 PLN za każdą stronę formatu A4
3.4. za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę 35,00 PLN
3.5. za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę 8,00 PLN
3.6. za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) 4,00 PLN
3.7. za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie kartotek zarobkowych, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku 4,00 PLN
3.8. za sporządzenie na podstawie materiałów źródłowych zaświadczenia potwierdzającego dane lub zdarzenia z zakresu stosunku pracy inne niż wysokość wynagrodzenia 70,00 PLN
3.9. łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200,00 PLN
3.10. do sumy podanych wyżej cen jednostkowych dodaje się koszt poniesionych opłat pocztowych oraz w razie wystąpienia należny podatek VAT
4. Udostępnienie dokumentacji osobowo-płacowej, wysokość opłat - opłata zryczałtowana:
4.1. za wydanie kompletu zaświadczeń, kopii i odpisów dokumentacji wymienionej we wniosku, łącznie z kosztami opłat pocztowych 115,00 PLN
4.2. za wydanie kompletu zaświadczeń, kopii i odpisów dokumentacji wymienionej we wniosku wraz z wysyłką za granicę 170,00 PLN
5. Nie pobiera się opłat za udostępnienie zainteresowanemu dokumentacji osobowo-płacowej do wglądu.
6. W szczególnych przypadkach, na umotywowaną pisemną prośbę wnioskodawcy archiwum może odstąpić od pobrania opłaty za udostępnienie dokumentacji. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje prezes archiwum.
7. Udostępnienie przechowywanej dokumentacji, innej niż osobowo-płacowa wymieniona w pierwszej taleli - opłaty jednostkowe wynoszą:  
7.1. przygotowanie dokumentacji do udostępnienia, za każdą godzinę pracy archiwisty 47,00 PLN
7.2. sporządzenie wyciągów lub zestawień na podstawie przechowywanej dokumentacji, za każdą godzinę pracy archiwisty 47,00 PLN
7.3. sporządzenie uwierzytelnionej kopii dokumentu formatu A4, za każdą stronę 2,50 PLN
7.4. sporządzenie uwierzytelnionej kopii dokumentu formatu A3, za każdą stronę 3,00 PLN
7.5. sporządzenie uwierzytelnionej kopii dokumentu formatu A2, za każdą stronę 4,50 PLN
7.6. sporządzenie uwierzytelnionej kopii dokumentu formatu A1, za każdą stronę 6,50 PLN
7.7. sporządzenie uwierzytelnionej kopii dokumentu formatu A0, za każdą stronę 10,00 PLN
7.8 do sumy podanych wyżej cen jednostkowych dodaje się koszt poniesionych opłat pocztowych oraz w razie wystąpienia należny podatek VAT
8.1. przygotowanie dokumentacji do udostępniena, za każdą godzinę pracy archiwisty 47,00 PLN
8.2. w przypadku braku możliwości wydania części oryginałów dokumentów, za sporządzenie ich uwierzytelnionych kopii pobiera się jak w pkt. 7 cennika
8.3. do sumy podanych wyżej cen jedniostkowych dodaje się koszt poniesionych opłat pocztowych oraz w razie wystąpienia podatek VAT
9. Wszystkie wymienione w cenniku ceny jednostkowe, o ile z treści cennika nie wynika inaczej, są cenami netto.
10. Cennik obowiązuje od dnia 2018-06-01.
© 2001 - 2018    Archiwa Opolskie
Odwiedzono nas już 657508 razy