A A A     

Regulamin Świadczenia usług:
 
 • Zakres świadczonych usług Archiwa Opolskie sp. z o.o. w Niemodlinie świadczy usługi w zakresie:
  • Archiwizacji akt kategorii A
  • Archiwizacji akt kategorii B
  • Brakowania i niszczenia akt
  • Przechowywania dokumentacji jednostek zlikwidowanych
  • Czasowego przechowywania dokumentacji jednostek istniejących
  • Obsługi przechowywanego zasobu, w tym wydawania odpisów i zaświadczeń z dokumentacji do celów emerytalno - rentowych .
 • Usługi archiwizacji i przechowania prowadzone są na podstawie zawartych umów.
 • Archiwizacja dokumentów:
  • Usługi archiwizacji wykonywane są w pracowni Składnicy Akt. Na życzenie Zlecającego archiwizacja może być prowadzona w jego siedzibie.
  • Przyjęcie dokumentów do archiwizacji odbywa się na podstawie wstępnego protokołu zdawczo-odbiorczego.
  • Po wykonaniu archiwizacji sporządza się protokoły wraz ze szczegółowymi spisami zdawczo-odbiorczymi dokumentacji.
  • Dla dokumentacji wybrakowanej sporządza się szczegółowe spisy wraz z protokołem brakowania akt. Po zatwierdzeniu przez komisję do spraw brakowania, dokumentacja ta przekazywana jest do zniszczenia.
  • Zarchiwizowaną dokumentację kategorii A przekazuje się w porozumieniu ze Zlecającym do właściwego Archiwum Państwowego.
 • Przechowywanie dokumentów:
  • Dokumentacja może być złożona w składnicy akt na cały okres przechowywania lub na czas oznaczony.
  • Dokumentację przekazywaną do składnicy akt przyjmuje się po uprzednim uporządkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Przyjęcie dokumentacji do składnicy akt odbywa się na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.
  • Dokumentacja złożona na cały okres przechowywania, składowana jest przez wymagany okres zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. 2002 nr 167 poz. 1375 ).
  • Dokumentacja przechowywana na czas oznaczony, po upływie okresu na który została zawarta umowa, powinna być niezwłocznie odebrana przez składającego, nie później jednak niż w terminie 14 dni po wygaśnięciu umowy.
  • Składający może w każdym czasie żądać zwrotu lub udostępnienia wydanych dokumentów.
 • Udostępnianie dokumentacji:
  • Udostępnianie dokumentacji złożonej w składnicy akt na czas oznaczony odbywa się na zasadach uzgodnionych ze Zlecającym w umowie przechowania.
  • Byłym pracownikom , których dokumentacja złożona została w Składnicy Akt wydaje się kopie dokumentów i zaświadczeń na podstawie złożonego pisemnego wniosku według wzoru obowiązującego w składnicy akt.
  • Akta osobowe oraz dane dotyczące wynagrodzeń udostępnia się wyłącznie osobom których dokumentacja dotyczy, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w celach emerytalno - rentowych, oraz organom i instytucjom w przypadkach przewidzianych prawem.
  • Udostępnianie dokumentacji o której mowa w pkt. 5.2. regulaminu odbywa się odpłatnie, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 135, poz. 1270).
  • W uzasadnionych przypadkach udostępnianie dokumentacji o której mowa w pkt. 5.2. regulaminu, odbywa się nieodpłatnie przez okres zapisany w umowie przechowania.
  • Udostępnianie dokumentacji organom państwowym i instytucjom odbywa się na zasadach przewidzianych w przepisach odrębnych.
 
« Cofnij

Linki

Niemodlin

Opole

Archiwum państwowe

UNESCO Archives Portal

Ellis Island
© 2001 - 2018    Archiwa Opolskie
Odwiedzono nas już 657496 razy